ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2567

 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนางสาวรัชชา นันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2567  ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารฝึกอบรมและหอพัก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม วาระการประชุมว่าด้วย การสำรวจ/ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละหน่วยงานภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ (เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ) เรื่องการฝึกอบรมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์บริหารส่วนจังหวัดระยอง และเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา

ความคิดเห็น