ศสพ.ระยอง สนับสนุนวิทยากรบรรยายหัวข้อการป้องก้นและกำจัดแมลงวันผลไม้

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็น วิทยากร บรรยายหัวข้อ การป้องก้นและกำจัดแมลงวันผลไม้ ให้แก่ผู้นำเกษตรกร 25 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร กิจกรรม :  การทำกับดักแมลงวันทองในสวนผลไม้  เพื่อให้เกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรให้อยู่ดีมีสุข และช่วยส่งเสริมการเกษตรลดรายจ่ายการในใช้สารเคมี ลดการสัมผัสสารเคมี และสารตกค้างทางการเกษตร เพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกร ความคิดเห็น